Algemene voorwaarden

november 2022 

Toepasselijkheid 

Dit zijn de algemene voorwaarden van GZ-Punt voor het gebruik van haar GZ-plein Browser Applicatie en Mobile App - hierna te noemen de Toepassing - door cliënten. Door je te registeren voor en/of gebruik te maken van de Toepassing geef je aan kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid. 

 

Kosten 

Het gebruik van de Toepassing is gratis. Op het gebruik van de Toepassing blijven de voorwaarden van de mobiele provider van jou van toepassing. Jouw mobiele provider kan kosten in rekening brengen voor de toegang tot netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding tijdens het gebruik van de Toepassing. 

 

Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt er naar GZ-Punt verwezen als “wij” of “ons”. De Browser Applicatie en Mobile App die door ons ontwikkeld is wordt aangeduid met “Toepassing”. De diensten die wij middels de Toepassing leveren worden aangeduid met “GZ-Punt service”. 

 

Afwijkende afspraken 

Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien die afspraken via de e-mail zijn overeengekomen. 

 

Communicatie 

Door gebruik te maken van de Toepassing accepteer jij dat wij via de e-mail met jou communiceren. 

 

Wijzigen van de algemene voorwaarden 

Wij mogen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij stellen jou via de e-mail op de hoogte van de nieuwe algemene voorwaarden en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Indien jij niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, dan dien jij geen gebruik meer te maken van de Toepassing en de Toepassing te verwijderen van jouw mobiele apparaat. Een link naar de meest recente versie van de algemene voorwaarden zal altijd beschikbaar zijn in de Toepassing en op onze website. 

 

Leeftijd 

GZ-Punt service is beschikbaar voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Ben jij jonger dan 16 jaar, dan is de GZ-Punt service enkel voor jou beschikbaar indien jij onder behandeling bent bij een GGZ-instelling en jouw ouder of wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor het door jou gebruiken van de Toepassing. 

 

Voorzorgsmaatregelen 

GZ-Punt service heeft een informatief doel en zijn niet bedoeld om de relatie tussen jou en jouw huisarts en/of andere medisch hulpverlener te vervangen. Wij zijn geen geautoriseerd medisch hulpverlener en hebben geen expertise in het diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van enige aard. Niet alle oefeningen of activiteiten zoals die voorkomen in GZ-Punt service zijn voor iedereen geschikt. Jij bent er zelf verantwoordelijk voor dat jij jouw behandelaar naar behoren informeert. 

 

Gebruikersgegevens 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige privacy wetgeving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ons kan jij ons privacy beleid raadplegen. Jij kan het privacybeleid vinden in de Toepassing en op onze website. 

 

Inloggegevens en GZ-Punt account 

Om gebruik te kunnen maken van de GZ-Punt service dien jij een account aan te maken op de Toepassing. Nadat jij succesvol een account hebt aangemaakt, ontvang jij daarvan via de e-mail een bevestiging. 

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van jouw inloggegevens. Jij bent verantwoordelijk voor alle vormen van gebruik van jouw inloggegevens, met of zonder jouw toestemming. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verstuurde informatie door iemand die frauduleus toegang heeft gekregen tot jouw GZ-Punt account. Indien jij constateert dat een onbevoegde derde gebruik maakt van jouw GZ-Punt account, dan is het jouw verantwoordelijkheid om zo spoedig mogelijk jouw wachtwoord te wijzigen. 

Het GZ-Punt account is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Jij kan op ieder gewenst moment jouw GZ-Punt account deactiveren en de Toepassing verwijderen van jouw mobiele apparaat. 

 

Fair use 

Het is niet toegestaan om van de Toepassing gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de GZ-Punt service en van de Toepassing zou kunnen aantasten. 

 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Toepassing (incl. standaard aanpassingen en updates), de achterliggende software, teksten, logo’s, handelsnamen, merken, lay-out en afbeeldingen komen uitsluitend aan ons toe. 

Wij verlenen jou een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar en herroepelijke licentie om de Toepassing te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan enig onderdeel van GZ-Punt service te reproduceren, verspreiden, wijzigen of hiervan afgeleide werken te maken, inhoud publiekelijk te tonen of commercieel te exploiteren, uitgezonderd wanneer dit noodzakelijk is om gegevens te bekijken en/of een redelijk aantal kopieën te maken van delen van deze gegevens (dit zonder wijzigingen). Jij bent verplicht op geen enkele wijze inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten. 

 

Gedragsregels 

Het is niet toegestaan informatie via de Toepassing te verspreiden of te delen die: 

 • In strijd is met nationale en internationale wetgeving; 
 • In strijd is met de goede zeden; 
 • (Seksueel) intimiderend, racistisch, discriminerend, onterend, haatdragend of dreigend is; 
 • Seksuele foto’s, handelingen of afbeeldingen bevatten; 
 • Commercieel van aard is. 

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de andere partij audio- of schermopnamen van een gesprek te maken. 

Als wij vaststellen dat jij niet verantwoordelijk omgaat met de GZ-Punt service, dan hebben wij het recht (maar niet de verplichting) jou de toegang tot de Toepassing (deels) te blokkeren. Jij wordt daarvan via de e-mail in kennis gesteld. Constateren wij dat jij met gebruik van de Toepassing een strafbaar feit pleegt, dan kunnen wij aangifte doen. 

 

Wijzigingen aan de GZ-Punt service 

Wij mogen zonder vooraankondiging wijzigingen tijdelijk of permanent, aanbrengen aan de GZ-Punt service of besluiten te stoppen met de GZ-Punt service, zonder dat wij op enige wijze aansprakelijk zijn voor enige schade die jij of een derde partij hierdoor lijdt. Indien wij stoppen met de GZ-Punt service, dan stellen wij jou daarvan ruim van te voren op de hoogte. 

 

Service van derde partijen 

De GZ-Punt service kunnen links of verwijzingen bevatten naar websites van derde partijen. Wij volgen of onderzoeken deze websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of praktijken van deze websites. 

 

Disclaimer met betrekking tot inhoud, garantie en beperking van aansprakelijkheid 

De diensten worden door ons en onze partners geleverd zoals ze zijn. Wij kunnen niet verplicht worden tot het ondersteunen of onderhouden van de Toepassing. Zowel wij als onze partners bieden geen enkele garantie met betrekking tot de werking van de diensten en de informatie die via de diensten wordt aangeboden. 

Binnen een gecertificeerde behandelsetting dient de Toepassing slechts als aanvulling op de deskundigheid van de behandelaar, waarbij in geval van twijfel altijd het advies van de behandelaar prevaleert. Op geen enkele manier zijn wij aansprakelijk voor de schade die ontstaat uit het (verkeerd) gebruik van de Toepassing. De Toepassing is slechts een communicatiemiddel. 

De Toepassing wordt via het internet aan jou ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de Toepassing kan worden beïnvloed door factoren die niet aan ons zijn toe te rekenen. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die jij lijdt doordat de Toepassing niet of niet volledig aan jou ter beschikking kan worden gesteld. 

Het gebruik maken van de GZ-Punt service is geheel op eigen risico. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke, geestelijke of enige andere schade, zowel directe als indirecte schade, die jij en/of een derde lijdt door informatie die op de Toepassing staat en/of door het gebruik van de GZ-Punt service. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie die via de Toepassing wordt verstrekt. Alle informatie op de Toepassing wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid, volledigheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de Toepassing staat. 

Wij kunnen nimmer garanderen dat op enige wijze door het gebruik van de GZ-Punt service een bepaald resultaat en/of bepaalde doelstellingen bereikt worden. 

Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen, weersinvloeden, natuurrampen, epidemieën, overheidsmaatregelen, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, oorlog, rellen, oorlogsgevaar, terrorisme, stroomstoring, diefstal, brand, alsmede iedere andere situatie waarop wij geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op onze rechtsverhoudingen, deze algemene voorwaarden en op het gebruik van de Toepassing is Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen welke mochten ontstaan i.v.m. de GZ-Punt service en/of de Toepassing, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen. Jij hebt 1 maand de tijd nadat wij ons schriftelijk jegens jou op dit beding hebben beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

 

Veiligheid GZ-Plein

Wij beschouwen de veiligheid van onze systemen als een topprioriteit, maar hoeveel moeite we ook steken in systeembeveiliging, er kunnen nog steeds kwetsbaarheden aanwezig zijn.

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, willen we dat graag weten, zodat we maatregelen kunnen nemen om deze zo snel mogelijk te verhelpen. We willen je vragen om ons te helpen onze klanten en onze systemen beter te beschermen.

Doe a.u.b. het volgende:

 • E-mail jouw bevindingen naar informatiebeveiliging@agorasys.nl ;
 • Maak geen gebruik van de kwetsbaarheid of het probleem dat je hebt ontdekt, bijvoorbeeld door meer gegevens te downloaden dan nodig is om de kwetsbaarheid aan te tonen of door gegevens van anderen te verwijderen of aan te passen;
 • Vertel het probleem niet aan anderen voordat het is opgelost;
 • Voer geen aanvallen uit op de fysieke beveiliging, m.b.v. social engineering, met gedistribueerde denial of service, met spam of applicaties van derden; en
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal zijn het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexe kwetsbaarheden is wellicht meer uitleg nodig.

Wat we beloven:

 • We zullen binnen 3 werkdagen op jouw melding reageren met onze evaluatie van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Als u de bovenstaande instructies heeft opgevolgd, zullen we geen juridische stappen tegen u ondernemen met betrekking tot de melding;
 • Wij behandelen jouw melding strikt vertrouwelijk en geven jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming door aan derden;
 • We houden u op de hoogte van de voortgang bij het oplossen van het probleem;
 • In de openbare informatie over het gemelde probleem vermelden we jouw naam als de ontdekker van het probleem (tenzij u anders wenst); en
 • Als blijk van dank voor jouw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een beveiligingsprobleem waarvan wij nog niet op de hoogte waren. De hoogte van de beloning wordt bepaald op basis van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. De minimale beloning is een cadeaubon van €25.

We streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en we willen graag een actieve rol spelen in de uiteindelijke publicatie over het probleem nadat het is opgelost.